PRIMARIA COMUNEI DRAGOS VODA

Judetul Calarasi

ANGAJARIPRIMARIA COMUNEI DRAGOS-VODA
 JUDETUL CALARASI   

                                                                                         ANUNT                             
 Nr. 1526/14.08.2014


PRIMARIA COMUNEI DRAGOS-VODA-JUDETUL CALARASI pentru CENTRUL DE ZI PENTRU PRIMIRE COPII SCOLARI SI PRESCOLARI DRAGOS-VODA organizeaza concurs pentru ocuparea unui numar de doua posturi vacante de personal contractual – un post de psiholog  si un  post  de asistent medical cu studii medii postliceale,

Concursul se va desfasura in conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit art. 3 din H.G. nr. 286/2011 poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.   
Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii;
b)copia actului de identitate;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d)copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
    (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
    (3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
    (4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c), d) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Cererile de inscriere insotite de actele pentru inscrierea la concurs se depun la secretariatul comisiei de organizare a concursului din cadrul PRIMARIEI COMUNEI DRAGOS-VODA- CENTRULUI DE ZI PENTRU PRIMIRE COPII SCOLARI SI PRESCOLARI DRAGOS-VODA  .
Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: 14.09.2014, ora 16.

Concursul se va desfasura la sediul PRIMARIEI COMUNEI DRAGOS-VODA – CENTRUL DE ZI PENTRU PRIMIRE COPII SCOLARI SI PRESCOLARI DRAGOS-VODA  .

- proba scrisa 15.09.2014., ora 10.00;
- interviul –   16.09.2014.ora 10,00

Conditiile specifice, tematica, bibliografia si prezentarea generala a posturilor vacante ,
BIBLIOGRAFIA
Pentru postul de psiholog- sutdii superiore de lunga durata cu licenta
1- Ursula Schiopu; Emil Verza - "Psihologia varstelor - ciclurile vietii" , Editura didactica si pedagogica, R.A., Bucuresti- 1995 (cap.l -cap.2); 1 - Sorin M. Radulescu - " Sociologia problemelor sociale ale varstelor" , Editura Lumina Lex ( cap.l, cap.2 si cap.5);
3 - Mielu Zlate -" Introducere in psihologie " , Editura "Sansa" Bucuresti
1994;
4 -Legea 272/2004,republicata, privind protectia si promovarea drepturilor
copilului;
5 - Ordinul 21/ 2004, standardele minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia copilului de tip rezidential.
–Ordinul 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi


BIBLIOGRAFIA
Pentru asistent medical-studii medii postliceale

-Urgente medico-chirurgicale, L.Titirica,Ed. Medicala 1993
-Urgente in pediatrie , M. Nanulescu , Ed. Dacia , Cluj 1994
-Neurologie- Psihiatrie –Endicronologie ,T. Serbanescu ,Ed. Maedicala, Bucuresti-partea I-a si a II-a
-Ordinul 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
-Ordinul 707/2000 si 165/2000 ANPDC privind stabilirea necesarului minim de substante nutritive pentru alimentatia zilnica a copiilor din unitatile de asistenta sociala
- Legea 272/2004,republicata, privind protectia si promovarea drepturilor copilului


                         PRIMAR,                                                                                   SECRETAR,
                     ION RADU AUREL                                                                      ADAM VIOREL


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


   
  PRIMARIA COMUNEI DRAGOS-VODA
  JUDETUL CALARASI                                          


ANUNT


    Avand in vedere dispozitiile art. 65 alin (2) litera "a" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si a HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, primaria comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi, organizeaza examen pentru  promovarea in grad profesional, a doua  functii publice de executie, astfel:
    Examenul se organizeaza pentru ocuparea prin promovare a functiilor  publice de:
 • Inspector I - gradul profesional superior, treapta III- a
 • Referent III - gradul profesional principal, treapta III-a.

    CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI SUNT URMATOARELE:
 • dosarele de concurs se depun in termen de 20 zile de la publicarea anuntului la secretariatul comisie de examinare;
 • examenul  se va organiza si desfasura la sediul institutiei noastre la data de 25.11.2008, ora 10,00 - proba scrisa iar la data de 26.11.2008, ora 10.00 - interviul.
    Conform prevederilor HGR. nr. 611/2008 DOSARELE DE EXAMEN TREBUIE SA CONTINA URMATOARELE ACTE:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani;
 • certificat de cazier administrativ.

    Inspector I, gradul profesional superior, treapta III-a – Compartimentul agricol
    Conditii de promovare:
 • studii superioare de specialitate de lunga durata, absolvite cu licenta
 • conditiile prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functinarilor publici, republicata in anul 2007
 • abilitati in utilizarea calculatorului - nivel mediu: program Word, Excel,internet
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza

    REFERENT III -GRADUL SUPERIOR, TREAPATA III- – STARE CIVILA
    Conditii de participare:
 • studii medii de specilaitate absolvite cu diploma de bacalaureat
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • conditiile prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functinarilor publici, republicata in anul 2007
 • abilitati in utilizarea calculatorului -nivel mediu: program Word, Excel, internet

    Informatii suplimentare se pot obtine la sediul primariei comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi, sau la telefoanele 0242345733 si 02424 345711.


                    PRIMAR,                             SECRETAR,
                Moldoveanu Marius               Adam Viorel

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

    PRIMARIA COMUNEI DRAGOS-VODA
    JUDETUL CALARASI
    Nr. 2773/05.11.2008


ANUNT


    Primaria comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de personal contractual, astfel: in data de 24.11.2008, proba scrisa, iar in data de 25.11.2008, interviul.
    Cele doua posturi contractuale scoase la concurs, sunt: un post de psiholog in cadrul Centrul de zi pentru primire copii scolari si prescolari Dragos-Voda si unul de muncitor III in cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului.


    BIBLIOGRAFIA
   
    Pentru postul de psiholog
 • Ursula Schiopu; Emil Verza - "Psihologia varstelor - ciclurile vietii", Editura didactica si pedagogica, R.A., Bucuresti- 1995 (cap.l -cap.2);
 • Sorin M. Radulescu - " Sociologia problemelor sociale ale varstelor", Editura Lumina Lex ( cap.l, cap.2 si cap.5);
 • Mielu Zlate - "Introducere in psihologie" , Editura "Sansa" Bucuresti, 1994;
 • Legea 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • Ordinul 21/ 2004, standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential.

    Pentru postul de muncitor III - O proba scrisa si una practica
    In vederea participarii la concurs persoanele trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatorele conditii:
 • sa faca dovada ca este licentiat sau calificat in domeniul respectiv
 • sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu functia pentru care candideaza;
 • sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca. Recomandarea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei;
 • sa prezinte curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata.
 • sa aiba stagiul militar satisfacut
 • sa prezinte adeverinta medicala, tip pentru angajare

                PRIMAR,
            MOLDOVEANU  MARIUS-DANIEL


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


    Primaria Dragos Voda, judetul Calarasi, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie, astfel:
    Referent III - gradul superior - compartiment buget-finante-contabilitate.
   
Conditiile de desfasurare a concursului sunt urmatoarele:
 • dosarele se depun in termen de 20 de ziole de la publicarea anuntului la secretariatul comunei Dragos Voda,
 • concursul se va organiza si desfasura la sediul institutiei noastre la data de : 20.03.2008, ora 10.00 - proba scrisa iar la data de 21.03.2008, ora 10.00 - interviul.
    Conform prevederilor art. 1 alin (2) din anexa nr. 1 la HG nr. 1209/2003, dosarele de concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:
 • copia actului de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unbr specializari;
 • copla carnetului de munca;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sinitate corespunzatoare:
  • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recornandare de la ultimul loc de munca;
 • declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politice.
    Conditii de participare:
 • studii medii de specilaitate absolvite cu diploma de bacalaureat
 • vechirne minima in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 9 (noua) ani
 • conditiile prevazute la art.50 din Legea nr. 18811999 privind statutul functinarilor publici
 • abilitati in utilizarea calculatorului - nivel mediu
 • Bibliografie
  • Legea contabilitatii nr. 8211991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  • Legea nr. 57112003 - Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale - Ordonanta nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicata, privind Codul de procedura Fiscala, cu modficarile si completarile ulterioare,
  • Legea nr. 188/1999 privin statului functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Ordonanta nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale aprobata prin Legeanr.22312002
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


ANUNT

    In data de 20.02.2008, Consiliul local al comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor I cu cel putin 6 ani vechime in meserie (unul pentru centrala terrnica si unul pentru autogreder).
    In vederea participarii la concurs candidatii trebuie sa depuna un dosar care sa cuprinda urmatorele documente:
 • copia actului de identitate;
 • cererea de inscriere la concurs;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; (calificare electrician; calificare mecanic utilai terasier)
 • copia carnetului de munca;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca
    Concursul consta dintr-o proba scrisa si un interviu.
    Dosarele pentru participarea la concurs se primesc la sediul primariei comunei Dragos-Voda, pana in data de 18.02.2008, ora 9:00.
    Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 8-16 la primaria comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi, sau la telefon nr. 0242-345711, 0242-345733.

                      Primar
                Moldoveanu Marius

Rezultat proba interviu Detalii al concursului pentru ocuparea postului de referent clasa III, grad profesional superior
Rezultat final Detalii al concursului pentru ocuparea postului de referent clasa III, grad profesional superior
Rezultatul probei scrise Detalii pentru concursul de referent - clasa a III-a - grad profesional superior
Rezultat selectie dosare Detalii nr. 145/10.01.2020
Rezultat selectie dosare Detalii nr. 145/10.01.2020
Bibliografie concurs - 30.01.2020 Detalii Sef serviciu
Anunt concurs 30.01.2020 Detalii Sef serviciu
Raport final concurs Detalii POCU
Anunt concurs referent cadastru Detalii Nr. 5725/17.12.2019
Anunt concurs Detalii Nr. 5636/11.12.2019
Raportul final al concursului Detalii Consilier, clasa I, grad profesional debutant
Rezultat proba interviu Detalii Nr. 3358/08.07.2019
Rezultatul probei scrise Detalii Nr. 3355/08.07.2019
Rezultat selectie dosare concurs contabilitate Detalii Nr. 3152/25.06.2019
Bibliografie concurs Detalii Compartimentul Contabilitate - consilier I grad profesional
Raport final al concursului Detalii Asistent medical comunitar
Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat in data ded 16.04.2019 Detalii Asistent medical comunitar
Rezultat selectie dosare Detalii concurs asistent
Anunt concurs Detalii Nr. 1505/18.03.2019 si Bibliografie
Rezultat proba scrisa Detalii Sef serviciu
Rezultat proba interviu Detalii Sef serviciu
Rezultat final Detalii Sef serviciu
Rezultatul selectiei dosarelor Detalii Nr. 4499/06.09.2018
ANUNT + BIBLIOGRAFIE CONCURS Detalii
Raport final concurs paznic Detalii
Rezultat proba scrisa concurs paznic Detalii
Rezultat selectie dosare Detalii inscriere la concursul de recrutare organizat - paznic I
Anunt + Bibliografie concurs Centru de zi Detalii
Raport final de curs consilieri Detalii
Selectie dosare concurs Detalii Nr. 2999/02.07.2018
Bibliografie Detalii Compartiment Taxe si impozite
Raport final concurs sef serviciu Detalii
Rezultatul selectiei dosarelor Detalii Nr. 2493/04.06.2018
Anunt concurs Detalii Primaria Dragos Voda organizeaza concurs pentru ocuparea postului de sef serviciu al Serviciului Registrul Agricol, Cadastru, Fond Funciar si Administrativ
Raport final al concursului Detalii Nr. 1743/19.04.2018
Raport Selectiei dosarelor Detalii Nr. 1659/17.04.2018
Bibliografie, Anunt Concurs Detalii
Anunt Concurs Detalii Primaria Dragos Voda organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual,vacant, din candrul aparatului propriu al primarului comunei, de referent [....]
Anunt concurs Detalii Consilier, grad profesional debutant, un post; Consilier I, grad profesional superior, un post;
Anunt Concurs Contabilitate Detalii
Anunt Detalii Nr. 2752/17.05.2017
Concurs angajare Detalii pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate : compartimentul taxe si impozite
Rezultat Concurs Detalii pentru ocuparea functiei de Mediator sanitar comunitar si asistent medical comunitar
Anunt Concurs 08.08.2016 Detalii de recrutare pentru ocuparea functiilor: 1 post asistent medical comunitar si 1 post mediator sanitar
Anunt Concurs Detalii pentru ocuparea unui numar de 4 posturi vacante de personal contractual
Anunt Amanare Concurs Detalii pentru ocuparea a 4 posturi vacante
Anunt concurs Detalii pentru ocuparea postului de sofer de microbuz scolar
Anunt concurs Detalii pentru ocuparea a patru posturi vacante