PRIMARIA COMUNEI DRAGOS VODA

Judetul Calarasi

ANGAJARI

      PRIMARIA COMUNEI DRAGOS-VODA
     JUDETUL CALARASI                                          


ANUNT


    Avand in vedere dispozitiile art. 65 alin (2) litera "a" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si a HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, primaria comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi, organizeaza examen pentru  promovarea in grad profesional, a doua  functii publice de executie, astfel:
    Examenul se organizeaza pentru ocuparea prin promovare a functiilor  publice de:
 • Inspector I - gradul profesional superior, treapta III- a
 • Referent III - gradul profesional principal, treapta III-a.

    CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI SUNT URMATOARELE:
 • dosarele de concurs se depun in termen de 20 zile de la publicarea anuntului la secretariatul comisie de examinare;
 • examenul  se va organiza si desfasura la sediul institutiei noastre la data de 25.11.2008, ora 10,00 - proba scrisa iar la data de 26.11.2008, ora 10.00 - interviul.
    Conform prevederilor HGR. nr. 611/2008 DOSARELE DE EXAMEN TREBUIE SA CONTINA URMATOARELE ACTE:
 • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
 • copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani;
 • certificat de cazier administrativ.

    Inspector I, gradul profesional superior, treapta III-a – Compartimentul agricol
    Conditii de promovare:
 • studii superioare de specialitate de lunga durata, absolvite cu licenta
 • conditiile prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functinarilor publici, republicata in anul 2007
 • abilitati in utilizarea calculatorului - nivel mediu: program Word, Excel,internet
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza

    REFERENT III -GRADUL SUPERIOR, TREAPATA III- – STARE CIVILA
    Conditii de participare:
 • studii medii de specilaitate absolvite cu diploma de bacalaureat
 • sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • conditiile prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functinarilor publici, republicata in anul 2007
 • abilitati in utilizarea calculatorului -nivel mediu: program Word, Excel, internet

    Informatii suplimentare se pot obtine la sediul primariei comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi, sau la telefoanele 0242345733 si 02424 345711.


                    PRIMAR,                             SECRETAR,
                Moldoveanu Marius               Adam Viorel

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

    PRIMARIA COMUNEI DRAGOS-VODA
    JUDETUL CALARASI
    Nr. 2773/05.11.2008


ANUNT


    Primaria comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de personal contractual, astfel: in data de 24.11.2008, proba scrisa, iar in data de 25.11.2008, interviul.
    Cele doua posturi contractuale scoase la concurs, sunt: un post de psiholog in cadrul Centrul de zi pentru primire copii scolari si prescolari Dragos-Voda si unul de muncitor III in cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului.


    BIBLIOGRAFIA
   
    Pentru postul de psiholog
 • Ursula Schiopu; Emil Verza - "Psihologia varstelor - ciclurile vietii", Editura didactica si pedagogica, R.A., Bucuresti- 1995 (cap.l -cap.2);
 • Sorin M. Radulescu - " Sociologia problemelor sociale ale varstelor", Editura Lumina Lex ( cap.l, cap.2 si cap.5);
 • Mielu Zlate - "Introducere in psihologie" , Editura "Sansa" Bucuresti, 1994;
 • Legea 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • Ordinul 21/ 2004, standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential.

    Pentru postul de muncitor III - O proba scrisa si una practica
    In vederea participarii la concurs persoanele trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatorele conditii:
 • sa faca dovada ca este licentiat sau calificat in domeniul respectiv
 • sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu functia pentru care candideaza;
 • sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca. Recomandarea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei;
 • sa prezinte curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata.
 • sa aiba stagiul militar satisfacut
 • sa prezinte adeverinta medicala, tip pentru angajare

                PRIMAR,
            MOLDOVEANU  MARIUS-DANIEL


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


    Primaria Dragos Voda, judetul Calarasi, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie, astfel:
    Referent III - gradul superior - compartiment buget-finante-contabilitate.
   
Conditiile de desfasurare a concursului sunt urmatoarele:
 • dosarele se depun in termen de 20 de ziole de la publicarea anuntului la secretariatul comunei Dragos Voda,
 • concursul se va organiza si desfasura la sediul institutiei noastre la data de : 20.03.2008, ora 10.00 - proba scrisa iar la data de 21.03.2008, ora 10.00 - interviul.
    Conform prevederilor art. 1 alin (2) din anexa nr. 1 la HG nr. 1209/2003, dosarele de concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:
 • copia actului de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unbr specializari;
 • copla carnetului de munca;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sinitate corespunzatoare:
  • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recornandare de la ultimul loc de munca;
 • declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politice.
    Conditii de participare:
 • studii medii de specilaitate absolvite cu diploma de bacalaureat
 • vechirne minima in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 9 (noua) ani
 • conditiile prevazute la art.50 din Legea nr. 18811999 privind statutul functinarilor publici
 • abilitati in utilizarea calculatorului - nivel mediu
 • Bibliografie
  • Legea contabilitatii nr. 8211991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  • Legea nr. 57112003 - Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale - Ordonanta nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicata, privind Codul de procedura Fiscala, cu modficarile si completarile ulterioare,
  • Legea nr. 188/1999 privin statului functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Ordonanta nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale aprobata prin Legeanr.22312002
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


ANUNT

    In data de 20.02.2008, Consiliul local al comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor I cu cel putin 6 ani vechime in meserie (unul pentru centrala terrnica si unul pentru autogreder).
    In vederea participarii la concurs candidatii trebuie sa depuna un dosar care sa cuprinda urmatorele documente:
 • copia actului de identitate;
 • cererea de inscriere la concurs;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; (calificare electrician; calificare mecanic utilai terasier)
 • copia carnetului de munca;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca
    Concursul consta dintr-o proba scrisa si un interviu.
    Dosarele pentru participarea la concurs se primesc la sediul primariei comunei Dragos-Voda, pana in data de 18.02.2008, ora 9:00.
    Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 8-16 la primaria comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi, sau la telefon nr. 0242-345711, 0242-345733.

                      Primar
                Moldoveanu Marius