Politica generala privind GDPR

Buletin informativ L 544 din 2001

Lista informatii L 544 din 2001

Buletin

 

                                                                                                                                                        

PRIMARIA COMUNEI DRAGOȘ VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

COD  FISCAL 4445281 - COD POSTAL 917085 - TEL/FAX 0242345711

Adresa: Strada Principala, nr. 51, comuna Dragos Voda, judetul Calarasi, Adresa e- mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Tel./Fax: 0242345711, Cod Siruta 93539

BULETIN INFORMATIV
publicat în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces

la informaţiile de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Compartimentului Urbanism, Achizitii Publice, Situatii de Urgenta, Probleme de Aparare, Dezvoltare situat în incinta Primăriei comunei Dragoș Vodă, telefon 0242354711, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la adresa Primăriei comunei Dragoș Vodă, str. Principală, nr.51, www.primariadragosvoda.ro

            Conform Art. 5, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțile departamentelor, programul de audienț al autorității sau instituției publice, programul de funcționare

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau ainstituției publice și ale funcționarului public responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet:

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privinta dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

a) ACTELE NORMATIVEcare reglementeaza organizarea și funcționarea Primăriei comunei Dragoș Vodă :

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

Autoritatea deliberativă este Consiliul Local Dragoș Vodă, în care activează 11 aleşi locali (consilieri) iar autoritatea executivă este Primarul, deci, la nivel local, Consiliul Local Dragoș Vodă este cel care hotărăşte (decide) şi Primarul este cel care duce la îndeplinire hotărârile acestuia


– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare

– HCL nr. 51 din 29.07.2019 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragoș Vodă, modificată și completată - www.primariadragosvoda.ro/pagina/regulament
– Dispozitia nr. 91 emisa la data de  25 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară -  www.primariadragosvoda.ro/pagina/regulament

- Dispoziția nr. 90 emisă la data de 25 martie 2020 privind aprobarea Codului de conduită al funcționarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragoș Vodă.

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE
Organigrama institutiei
– aprobată prin H.C.L. nr. 57 din 24 iulie 2020;
Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului – disponibile pe pagina instituţiei www.primariadragosvoda.ro

Programul de functionare:
Luni – Marti-Miercuri- Joi, între orele: 08.00 – 16.30
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti-Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform H.G. nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00
Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public


- Program de audiente :
Primar – Dl. Ion Radu Aurel – marti, între orele 10:00 – 12:00
Viceprimar – Dl. Drăghici Adrian –  joi, între orele 13:00 – 16:00
D-na Vasile Mari, persoana delegata cu atribuții de secretar general al unității administrativ teritoriale Dragoș Vodă – vineri, între orele 10:00-12,00.

Înscrierile în audiență se vor face în fiecare zi, intre orele 08:30 – 10:30, astfel:
- telefonic, la nr. 0242345711;
- personal;
- prin cerere scrisa depusa la Registratura .

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI DRAGOȘ VODĂ  SI ALE FUNCTIONARULUI  RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei Dragoș Vodă:
Dl. Ion Radu Aurel – Primar
Dl.Drăghici Adrian – Viceprimar
D-na Vasile Mari, persoana delegata cu atribuții de secretar al unității admnistrativ teritoariale  Dragoș Vodă
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
D-na Costăchescu Eugenia Georgiana  – Consilier  compartiment Urbanism, Publice, Situatii de Urgenta, Probleme de Aparare, Dezvoltare

d) COORDONATE DE CONTACT
Denumire: Primaria comunei Dragoș Vodă
Sediul: Dragoș Vodă, str. Principală, nr.51
Telefon:  0242345711;
Fax : 0242345711;

Compartiment Urbanism, Publice, Situatii de Urgenta, Probleme de Aparare, Dezvoltare
Telefon:  0242345711; Fax : 0242345711;

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Site : www. primariadragosvoda.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL
Bugetul propriu al comunei Dragoș Vodă şi situaţiile financiare centralizate ale  comunei  trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese:

- Bugetul local - http://wwwprimariadragosvoda.ro/pagina/bugetul-pe-anul-2021

Referitor la sursele financiare ale comunei Dragoș Vodă atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Dragoș Vodă şi în Conturile de execuție a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Dragoș Vodă.

f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica Informaţii Publice – Documente de interes public – Rapoarte si strategii -

g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
           
http://www.primariadragosvoda.ro/pagina/lista-cu-documentele-de-interes-public

i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

            În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001

            http://www.primariadragosvoda.ro/pagina/modalitati-de-contestare

Pt. Secretar General al U.A.T. Dragoș Vodă,

VASILE MARI

Top of Form